پلی متال فریمان

محدوده فریمان دارنده محدوده: شرکت اطلس افروز شرق وضعیت  محدوده:  پروانه اکتشاف وضعیت استعلامات: کلیه استعلامات مثبت  مساحت: 5.25 کیلومتر  پلی متال فریمان

پلی متال سلیمانی نیشابور

معدن اطلس افروز دارنده محدوده: شرکت اطلس افروز شرق وضعیت  محدوده:  پروانه بهره ­برداری مساحت:   12/95    کیلومتر مربع ذخیره معدن: مس 100 هزار تن –باریت 8 هزار تن عیار  میانگین:…

پلی متال گندی سمنان

معدن اطلس افروز دارنده محدوده: شرکت اطلس افروز شرق  وضعیت  محدوده: پروانه بهره ­برداری  مساحت:   95/12    کیلومتر مربع ذخیره معدن: مس 100 هزار تن  –   باریت 8 هزار تن عیار …